تبلیغات
اموزش قلاب بافی - مدل های قلاب بافی برای کودکانAdmin Logo
themebox Logoسایت  آپلود عکس رایگان , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان

وسایل مورد نیاز = 300گرم کاموای متوسط - قلاب شماره 2-6 عدد دکمه - و قزن یک  عدد

20 عددزنجیره بافته وسه ردیف پایه کوتاه بزنید سپس چند ردیف پایه دوبل ببافید تا مستطیلی به عرض 12 سانتی متر وطولش به اندازه دور کمر کودک باشد در انتها سه ردیف پایه کوتاه ببافید.

از قسمت طول کمر شروع به بافت  به شرح زیر نمایید.

رج 1- دریک خانه دو پایه دوبل وسه زنجیره ودو پایه دوبل بزنید سه زنجیره زده و.به اندازه 2سانت فاصله گذاشته و دو پایه دوبل ببافید دوباره به اندازه 2سانت فاصله گذاشته دریک خانه دو پایه دوبل وسه زنجیره ودو پایه دوبل بزنید ( ازاول رج تکرار شود.

رج 2-در داخل زنجیره ها دو پایه دوبل وسه زنجیره ودو پایه دوبل بزنید سه زنجیره زده و. و در دوطرف دو پایه دوبل در هریک یک پایه دوبل زده تا جمع پایه ها به سه پایه برسد.  دریک خانه زنجیره ای دو پایه دوبل وسه زنجیره ودو پایه دوبل بزنید ( ازاول رج تکرار شود.
رج 3-در داخل زنجیره ها دو پایه دوبل وسه زنجیره ودو پایه دوبل بزنید سه زنجیره زده و. و در دوطرف دو پایه دوبل در هریک یک پایه دوبل زده تا جمع پایه ها به 4 پایه برسد.  دریک خانه زنجیره ای دو پایه دوبل وسه زنجیره ودو پایه دوبل بزنید ( ازاول رج تکرار شود.
رج 4-در داخل زنجیره ها دو پایه دوبل وسه زنجیره ودو پایه دوبل بزنید سه زنجیره زده و. و در دوطرف دو پایه دوبل در هریک یک پایه دوبل زده تا جمع پایه ها به6 پایه برسد.  دریک خانه زنجیره ای دو پایه دوبل وسه زنجیره ودو پایه دوبل بزنید ( ازاول رج تکرار شود.
رج 5-در داخل زنجیره ها دو پایه دوبل وسه زنجیره ودو پایه دوبل بزنید سه زنجیره زده و. و در دوطرف دو پایه دوبل در هریک یک پایه دوبل زده تا جمع پایه ها به 8 پایه برسد.  دریک خانه زنجیره ای دو پایه دوبل وسه زنجیره ودو پایه دوبل بزنید ( ازاول رج تکرار شود.
رج 6-در داخل زنجیره ها دو پایه دوبل وسه زنجیره ودو پایه دوبل بزنید سه زنجیره زده و. و در دوطرف دو پایه دوبل در هریک یک پایه دوبل زده تا جمع پایه ها به 10 پایه برسد.  دریک خانه زنجیره ای دو پایه دوبل وسه زنجیره ودو پایه دوبل بزنید ( ازاول رج تکرار شود.
رج 7-در داخل زنجیره ها دو پایه دوبل وسه زنجیره ودو پایه دوبل بزنید سه زنجیره زده و. و در دوطرف دو پایه دوبل در هریک یک پایه دوبل زده تا جمع پایه ها به 12 پایه برسد.  دریک خانه زنجیره ای دو پایه دوبل وسه زنجیره ودو پایه دوبل بزنید ( ازاول رج تکرار شود.
رج 8در داخل زنجیره ها دو پایه دوبل وسه زنجیره ودو پایه دوبل بزنید سه زنجیره زده و. و در دوطرف دو پایه دوبل در هریک یک پایه دوبل زده تا جمع پایه ها به 14 پایه برسد.  دریک خانه زنجیره ای دو پایه دوبل وسه زنجیره ودو پایه دوبل بزنید ( ازاول رج تکرار شود.
بقیه بافت مانند رج های قبل است وافزایش پایه ها را در وسط کار دارید تا به قد دلخواه برسد.
سه رج حاشیه تزیینی مانند تصویر بافته وبند را با ده زنجیره و بعد پایه دوبل در محل بالای کمر ببافید.درمحل های مشخص شده کمی پایه هارا از هم دور کرده وبارنگ زرد گل ها را ببافید. اگر در این کار مهارت ندارید گل هارا به صورت جداگانه بافته وروی دامن بدوزید.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سایت  آپلود عکس رایگان , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سایت  آپلود عکس رایگان , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان

نقشه بافت دامن

وسایل مورد نیاز - 350 گرم کاموا با ضخامت متوسط - قلاب شماره 1 -روبان -

سایت  آپلود عکس رایگان , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سایت  آپلود عکس رایگان , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان