تبلیغات
اموزش قلاب بافی - بافت شنل کودکAdmin Logo
themebox Logo

24 زنجیره با نخ متوسط و قلاب شماره 0 سرانداخته  و به شرح زیر ببافید .
رج 1= با سه زنجیره شروع ویک پایه دوبل بزنید یک زنجیره یک پایه دوبل -یک زنجیره ویک پایه دوبل ........تا اخر رج
رج2- با سه زنجیره شروع ویک پایه دوبل بزنید 2 زنجیره یک پایه دوبل -2 زنجیره ویک پایه دوبل ........تا اخر رج
رج 3= با سه زنجیره شروع وی1 پایه دوبل بزنید 2 زنجیره ی2پایه دوبل -ی2زنجیره ویک پایه دوبل ........تا اخر رج
رج4- با سه زنجیره شروع وی2 پایه دوبل بزنید 2 زنجیره 3 پایه دوبل -2 زنجیره وی پایه دوبل ........تا اخر رج
رج 5= با سه زنجیره شروع و3 پایه دوبل بزنید یک زنجیره ی4 پایه دوبل -یک زنجیره و4پایه دوبل ........تا اخر رج
رج6- با سه زنجیره شروع وی4 پایه دوبل بزنید 2 زنجیره 5 پایه دوبل -2 زنجیره وی5 پایه دوبل ........تا اخر رج

هر چه تعداد رج ها زیاد می شود بر تعداد پایه ها یک عددافزوده وتعداد زنجیره ها 2 ثابت می ماند توجه داشته باشید در جاهای معین جا دکمه را بزنید.
بافت یقه و حاشیه پایین شنل
رج 1= 6زنجیره ویک پایه کوتاه
رج های بعدی داخل هر خانه بوجود امده ذو پایه دوبل - دو زنجیره دو پایه دوبل ..............تا اخر رج
 
از بالای شنل بافت یقه را مانند دستور بالا ببافید.

درست کردن منگوله

دودایره به قطری که می خواهیم اندازه منگوله باشد از مقوا ضخیم تهیه کرده

ودایره ای به قطر ٢ سانتی متر ازمرکز جدا کنید

   مطابق شکل داخل مقوای ساخته شده را با کامواپر کرده وبعداطراف را با قیچی

ببرید. نخ را ازمیان مقواها عبور داده ومحکم گره بزنید.منگوله را با قیچی نظم داده

روی بخار کتری نگاه دارید ونخ ها را ازهم جداکنید ( مواظب دستان خود باشید تا

نسوزد).